Project

General

Profile

Wiki » History » Version 31

Lynn Garren, 06/12/2014 01:07 PM

1 1 Lynn Garren
h1. Multi Repository Build System
2 2 Lynn Garren
3 30 Lynn Garren
h2. Documentation
4 1 Lynn Garren
5 30 Lynn Garren
* [[mrbUserGuide|mrb user guide]]
6 29 Lynn Garren
* [[mrbRefereceGuide|mrb reference guide]]
7 29 Lynn Garren
8 11 Lynn Garren
h2. Design
9 11 Lynn Garren
10 11 Lynn Garren
[[The mrb proposal]]
11 11 Lynn Garren
[[mrb design details]]
12 17 Lynn Garren
[[To Do List|Some Thoughts]]
13 17 Lynn Garren
[[withoutMRB|Workflow without mrb]]
14 2 Lynn Garren
15 21 Lynn Garren
h2. Release Notes
16 12 Lynn Garren
17 31 Lynn Garren
[[mrb-1.01.01|mrb v1_01_01]]
18 28 Lynn Garren
[[mrb-1.00.00|mrb v1_00_00]]
19 28 Lynn Garren
20 28 Lynn Garren
21 28 Lynn Garren
h3. Beta and Alpha releases
22 28 Lynn Garren
23 27 Lynn Garren
[[mrb beta v0_08_02]]
24 26 Lynn Garren
[[mrb beta v0_08_01]]
25 24 Lynn Garren
[[mrb beta v0_07_04]]
26 22 Lynn Garren
[[mrb beta v0_07_03]]
27 22 Lynn Garren
[[mrb beta v0_06_01]]
28 20 Lynn Garren
[[mrb beta v0_06_00]]
29 19 Lynn Garren
[[mrb beta v0_05_07]]
30 18 Lynn Garren
[[mrb beta v0_05_05]]
31 16 Lynn Garren
[[mrb beta v0_05_01]]
32 15 Lynn Garren
[[mrb alpha v0_03_02]]
33 1 Lynn Garren
[[mrb alpha v0_02_00]]
34 13 Lynn Garren
[[First mrb alpha release|mrb alpha v0_01_02]]
35 8 Lynn Garren
36 2 Lynn Garren
h2. code
37 5 Lynn Garren
38 9 Lynn Garren
The mrb code is available via git.  
39 4 Lynn Garren
<pre>
40 2 Lynn Garren
(developers) git clone ssh://p-mrb@cdcvs.fnal.gov/cvs/projects/mrb
41 3 Lynn Garren
(read-only)  git clone http://cdcvs.fnal.gov/projects/mrb
42 4 Lynn Garren
</pre>